Entomologen Charles De Geer

Av Erik Hamberg

Herrgårdsbiblioteket i Lövstabruk är till största delen skapat av entomologen Charles De Geer (1720–1778). Hans allsidiga intressen kom att manifesteras i det stora bibliotek och de naturaliesamlingar som han började bygga upp redan under tonåren i Holland. Under de tidiga ungdomsåren visade De Geer intresse för naturvetenskaper och boksamlande. När han flyttade till Sverige medförde han 12 lårar med böcker och vetenskapliga instrument. Efter det att han övertagit ansvaret för Lövstabruk och dess herrgård växte hans samling av böcker oavbrutet, för att tillfredsställa såväl de egna som den växande familjens behov och intressen. Till stor del var dock detta forskaren Charles De Geers bibliotek, där det mesta som givits ut internationellt när det gällde entomologisk litteratur fanns till hands, såväl gammalt som nytt.

The entomologist Charles De Geer and the title page of his great work on insects. Uppsala University library.

The entomologist Charles De Geer and the title page of his great work on insects. Uppsala University library.

Till den äldsta litteraturen hörde arbeten av 1500-talsauktoriteter som Conrad Gesner och Ulisse Aldrovandi, medan 1600-talsforskningen representerades av bl.a. holländarna Antoine van Leeuwenhoek och Jan Swammerdam. Från De Geers egen tid kan nämnas förnämliga planschverk med insektsavbildningar av tyskarna Jacob Christian Schäffer, August Johann Rösel von Rosenhof och engelsmannen Dru Drury. Till en tidigare generation, verksam redan vid 1700-talets början, hörde Eleazar Albin och den stora inspirationskällan för De Geer, fransmannen René Antoine Ferchault de Réaumur.

I biblioteket var andelen botanisk litteratur också omfattande, inte minst tack vare betydelsefulla inköp som gjordes från Olof Rudbeck d.y. Från denne införskaffades Blomboken, elva folianter med växtavbildningar och vid bokauktionen efter Rudbeck kunde många arbeten inom botanik och zoologi köpas in. I biblioteket fanns också Diderots och d’Alemberts berömda encyklopedi, utgiven 1751–1772.

För Charles De Geer blev biblioteket ett arbetsinstrument, med referenser för hans många artiklar om insekter i de svenska och franska vetenskapsakademiernas handlingar, liksom författandet av Mémoires pour servir à l’histoire des insectes, utgivet i sju band åren 1752–1778, ett av det svenska 1700-talets främsta vetenskapliga arbeten. Det skrevs med Réaumurs arbete om insekter som förebild, till och med titeln var densamma. Illustrationerna till sitt arbete tecknade De Geer själv, innan de graverades på 238 kopparplåtar som användes vid tryckningen av arbetet.

Graverade illustrationer i Charles De Geers Mémoires, del 2, 1771. Uppsala universitetsbibliotek.

Graverade illustrationer i Charles De Geers Mémoires, del 2, 1771. Uppsala universitetsbibliotek.

Boksamlingen på Lövstabruk kom att uppgå till ungefär 8 500 volymer och inrymdes så småningom i en särskild biblioteksflygel, uppförd i slutet av 1750-talet efter ritningar av arkitekten Jean Eric Rehn. Som en pendang uppfördes en byggnad för De Geers naturaliesamling, väl så viktig för hans studier.

Idag ansvarar Uppsala universitetsbibliotek för herrgårdsbiblioteket i Lövstabruk och rariteterna har överförts till universitetsbiblioteket i Uppsala. Efter Charles De Geers bortgång skänktes de naturvetenskapliga samlingarna och hans mikroskop till Kungl. Vetenskapsakademien av änkan Catharina Charlotta Ribbing.