Forskaren Charles De Geer

Charles de Geer 1720-1778, olja av Gustaf Lundberg

Charles De Geer 1720-1778, olja av Gustaf Lundberg

Av Erik Hamberg

Biblioteket på Lövsta är till största delen skapat av entomologen Charles De Geer (1720-1778). Hans allsidiga intressen kom att manifesteras i det stora herrgårdsbibliotek som han byggde upp efter det att han övertagit ansvaret för Lövsta bruk och herrgård. Redan under de tidiga ungdomsåren i Holland visade De Geer intresse för naturvetenskaper och boksamlande. Återbördad till Sverige och etablerad på Lövsta växte hans samling av böcker oavbrutet för att tillfredsställa såväl de egna som den växande familjens behov och intressen. Till stor del var dock detta forskaren Charles De Geers bibliotek, där det mesta som givits ut internationellt när det gällde entomologisk litteratur fanns till hands, såväl gammalt som nytt.

Till den äldsta litteraturen hörde arbeten av 1500-talsauktoriteterna Conrad Gesner och Ulisse Aldrovandi, medan 1600-talsforskningen representerades av bl.a. holländarna Antoine van Leeuwenhoek och Jan Swammerdam. Från De Geers egen tid kan nämnas förnämliga planschverk av tyskarna Jacob Christian Schäffer, August Johann Rösel von Rosenhof och engelsmannen Dru Drury. Till en tidigare generation, verksam redan vid 1700-talets början, hörde Eleazar Albin och den stora inspirationskällan för De Geer, fransmannen René Antoine Ferchault de Réaumur. I biblioteket var andelen botanisk litteratur också anmärkningsvärt omfattande, inte minst tack vare betydelsefulla inköp som gjordes från Olof Rudbeck d.y.

För Charles De Geer blev biblioteket ett arbetsinstrument, med referenser för hans många artiklar om insekter i de svenska och franska vetenskapsakademiernas handlingar, liksom författandet av Mémoires pour servir à l’histoire des insectes, utgivet i sju band åren 1752–1778. Det skrevs med Réaumurs arbete om insekter som förebild, t.o.m. titeln var densamma.

Boksamlingen på Lövsta kom att uppgå till ung. 8.500 volymer och inrymdes så småningom i en särskild biblioteksflygel som uppfördes i slutet av 1750-talet, efter ritningar av Jean Eric Rehn. Som en pendang uppfördes en byggnad för De Geers naturaliesamling, väl så viktig för hans studier.

Idag ansvarar Uppsala universitetsbibliotek för herrgårdsbiblioteket på Lövsta.

Litteratur
Ulla Ehrensvärd, ”Leufsta bruks fideikommissbibliotek” , Biblis 1968.
Erik Hamberg, ”Entomologisk litteratur hos Charles De Geer”, Svenska Linnésällskapets årsskrift 2015.
Lilljebjörn, Katalog öfver Leufsta bruks gamla fideikommissbibliotek: nominalkatalog. (Uppsala, 1907).
Thomas Tottie, Ädle och höglärde H. archiater: om Charles De Geer och hans brevväxling med Carl von Linné (Uppsala, 2007)